REGULAMIN PROMOCJI
„BLACK FRIDAY”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „BLACK FRIDAY”.
 2. Promocja jest organizowana przez Cosmed Group  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 83, 00-722 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000515454, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252590392, (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się w sklepie stacjonarnym Clarins Beauty Spa | Warszawa oraz sklepie internetowym: www.clarinsbeautyspa.pl  (dalej łącznie zwanymi ”Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 23 listopada 2023 roku od godziny 00:01 i trwa do dnia 28 listopada 2023 r. do godz. 23:59 („Czas trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest promocja Sklepów.
 6. W sytuacji, gdy w Regulaminie nie są objaśnione pojęcia pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im przez regulamin Sklepu.

 

 1. ZASADY PROMOCJI
 2. Oferta na produkty Clarins : 1 produkt 15%, 2 produkty 20%, 3 produkty i więcej 25%
 3. Oferta na usługi -20% na Vouchery na zabiegi w Spa do wykorzystanie od 1.01.2024 do chwili utraty ważności karnetu czyli 1 rok.
 4. Ważność karnetu kończy się z dniem 1.01.2025
 5. W ramach Promocji Usługi Promocyjne dostępne online zostają  automatycznie przecenione po dodaniu kodu BLACK do minus 20% od ceny pierwotnej.
 6. Rabaty nie łączą się z innymi promocjami i ofertami pakietowymi
 7. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
 • w przypadku sklepu internetowego, o którym mowa w pkt I.3. Regulaminu  – dodać do Koszyka min. 1 Produkt Promocyjny, a następnie podać kod BLACK i złożyć Zamówienie;
 • w przypadku sklepów stacjonarnych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu  – przed zakupem powołać się na Promocję „BLACK FRIDAY” w celu naliczenia rabatu na wybrane Produkty Promocyjne, a w przypadku braku powołania się na Promocję, Sprzedawca poinformuje Klienta o możliwości zakupu Produktów Promocyjnych z uwzględnieniem rabatu,
 • dokonać zakupu (zawrzeć Umowę sprzedaży) Produktu Promocyjnego objętego Promocją,
 • zarówno w przypadku sklepów internetowych, jak i sklepów stacjonarnych, o których mowa w pkt I.3. Regulaminu – zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
 • W razie skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega kwota, którą Klient będący Konsumentem uiścił za Zamówienie z uwzględnieniem rabatu oraz innych promocji.
 • Klient nie ma możliwości wymiany rabatu  na gotówkę lub ekwiwalent pieniężny.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez Organizatora ani z rabatem udzielanym w programie lojalnościowym czy wszelkimi innymi ofertami rabatowymi oraz ofertą pakietową.
 2. Ofertą Black Friday nie objęte są zestawy świąteczne oraz produkty innych marek poza Clarins
 3. Ofertą Black Friday nie jest objęta usługa Manicure i Pedicure oraz zabieg Kobido.
 4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 5. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres biuro@clarinsbeautyspa.pl
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w sklepach internetowych oraz w sklepach stacjonarnych, o których mowa w pkt. 1.3 Regulaminu.
 4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.
 5. Organizator uprawniony jest do zmiany Regulaminu, jednakże nie ma to wpływu na uprawnienia nabyte przez Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wybór w ramach niniejszego Regulaminu prawa polskiego nie pozbawia osoby będącej Konsumentem ochrony przyznanej jej na mocy prawa, którego nie można wyłączyć na drodze umowy, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby stosowane w przypadku braku zastosowania klauzuli wyboru prawa polskiego.
 7. Regulamin został opublikowany w dniu  21.11.2023.

 

 

©2018 ClarinsBeautySpa
Realizacja: 68media