Regulamin – Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa

Wydawca

Wydawcą Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa jest Cosmed Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Podchorązych 83, 00-722 Warszawa. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Clarins Beauty Spa poprzez nabywanie w zamian za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Clarins Beauty Spa. Karta upominkowa może mieć równowartość nie mniejszą niż 200 zł Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Upominkową Clarins Beauty Spa w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Karta upominkowa może zostać zakupiona tylko w Clarins Beauty Spa lub za pośrednictwem sklepu internetowego clarinsbeautyspa.pl Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

Postanowienia ogólne

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa do przyjmowania jej i do realizacji w Clarins Beauty Spa. Przekazanie Nabywcy Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa może być dokonane tylko w Clarins Beauty Spa  lub za pośrednictwem sklepu internetowego www.clarinsbeautyspa.pl
 2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, określonej przy zakupie.
 3. Realizacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa polega na nabywaniu za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Clarins Beauty Spa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Kartą Upominkową Clarins Beauty Spa nie można płacić za inną Kartę Upominkową.
 5. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa może być użyta wyłącznie w Clarins Beauty Spa.
 6. Karta UpominkowaClarins Beauty Spa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. V B. 1.
 7. Realizacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa w sposób nieuprawniony.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe Clarins Beauty Spa, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.
 10. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, od daty jej aktywacji w chwili zakupu w Clarins Beauty Spa lub od momentu jej zakupu – w przypadku sklepu internetowego.
 11. Aktywacja Karty upominkowej następuje z chwilą jej opłacenia w kasie salonie Clarins Beauty Spa lub w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym clarinsbeautyspa.pl

Zasady korzystania z Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa

 1.  Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa może być realizowana w Clarins Beauty Spa wyłącznie po jej opłaceniu i aktywacji.
 2. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Upominkowe Clarins Beauty Spa nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 3. W celu realizacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa na usługi podczas zapisu telefonicznego należy podać numer Karty wraz numerem, który znajduje się na w prawym górnym rogu Karty.
 4. Przy zakupach powyżej limitu na karcie, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą/kredytową lub przelewem po wypełneinu oświadczenia „Zobowiązania do zapłaty”.
 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą Upominkową Clarins Beauty Spa wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty Upominkowej po jej aktywacji, bez możliwości jej doładowania.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa w następujących przypadkach:

a) upływ terminu ważności Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (12 miesięcy po jej aktywacji/zakupie),

b) brak środków na Karcie Upominkowej Clarins Beauty Spa,

c) jeśli karta jest nieaktywna,

d) brak technicznej możliwości realizacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę),

e) połączenie płatności Kartą Upominkową Clarins Beauty Spa z niewymienionymi w punkcie II.4. metodami płatności.

 

  Rodzaje i aktywacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa

  1. Karty Upominkowe Clarins Beauty Spa są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.
  2. Aktywacja Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa następuje tylko i wyłącznie w Clarins Beauty Spa, bezpośrednio po wydaniu Nabywcy Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (bezpośrednio przy zakupie, po zapłacie przez Nabywcę) lub maksymalnie 48 godzin od finalnej realizacji zamówienia karty w sklepie internetowym clarinsbeautyspa.pl 
  3. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa nieaktywowana lub z przekroczonym terminem ważności jest nieważna.
  4. Potwierdzeniem dokonania aktywacji Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa (daty) w jest niefiskalny paragon lub nota obciążeniowa wydawana przy zakupie. W przypadku sklepu internetowego clarinsbeautyspa.pl potwierdzeniem jest nota dostawy.
  5. Data aktywacji znajdująca się na paragonie niefiskalnym lub na nocie dostawy określa początek ważności karty, który zgodnie z Regulaminem upływa po okresie 12 miesięcy.
  6. Zakup Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani nie łączy się z promocjami.

   Rozliczenia i reklamacje Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa

   1. Nabywca w chwili wydania Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa otrzymuje od Wydawcy:

   a) w przypadku Clarins Beauty Spa- niefiskalny paragon lub notę obciążeniową,

   b) w przypadku sklepu internetowego www.clarinsbeautyspa.pl– notę dostawy, potwierdzającą nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

   2. Zarówno niefiskalny paragon/nota obciążeniowa jak i nota dostawy potwierdzają dokonanie zakupu i wartość Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

   3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Clarins Beauty Spa lub pod numerem infolinii Wydawcy (+48 577 566 999) (opłata według stawki operatora).

   4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

   5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Clarins Beauty Spa, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy: 00-722 Warszawa, ul Podchorążych 83, z dopiskiem „Karta Upominkowa – reklamacja”, a reklamacje Kart Upominkowych nabytych poprzez sklep internetowy clarinsbeautyspa.pl także e-mailem na adres: biuro@clarinsbeautyspa.pl

    Zwrot Karty Upominkowej i Towarów, za które zapłacono Kartą upominkową

    Karta Upominkowa zakupiona w Clarins Beauty Spa

    1. Karta upominkowa zakupiona w Clarins Beauty Spa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

    2. W przypadku zwrotu Towarów, zakupionych w Clarins Beauty Spa, przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, Użytkownik może dokonać tylko wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Wymianie podlegają – w terminie do 30 dni od daty ich nabycia – wyłącznie towary pełnowartościowe. Nie ma możliwości zwrotu równowartości w formie gotówki, zwrotu na kartę płatniczą/kredytową czy w postaci bonu lub przelewu. Podstawą uznania wymiany Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu potwierdzającego zakupienie Towaru przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa.

     

    Karta Upominkowa zakupiona w sklepie internetowym clarinsbeautyspa.pl

    1. W przypadku zakupu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa za pośrednictwem sklepu internetowego clarinsbeautyspa.pl Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu takiej karty w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że karta jest aktywna, a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia karty w żadnej innej formie nie przysługuje.

    2. Zwrot karty następuje poprzez odesłanie jej drogą pocztową wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, doręczonym przy dostawie, na adres:

    Clarins Beauty Spa

    ul Podchorążych 83, 00-722 Warszawa;

    Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Użytkownika, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.

    3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie clarinsbeautyspa.pl przy użyciu Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa, zwrot ich ceny nastąpi:

    a) przy zwrocie dokonanym w Clarins Beauty Spa – Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na nową Kartę Upominkową Clarins Beauty Spa, bądź też może on dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Jeśli jednak zwracany jest towar o łącznej wartości nieprzekraczającej 50 zł, dopuszczalny jest zwrot jego równowartości w gotówce.

     Postanowienia końcowe

     1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

     2. Użytkownik poprzez realizację Karty UpominkowejClarins Beauty Spa potwierdza zlecenie dokonania użycia Kraty Upominkowej Clarins Beauty Spa w takim zakresie, w jakim użycie Karty UpominkowejClarins Beauty Spa będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

     3. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. V B. 1.

     4. Wydanie Karty Upominkowej Clarins Beauty Spa nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Opodatkowanie następuje w chwili realizacji Karty Clarins Beauty Spa na usługę lub na produkt

     5. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa Clarins Beauty Spa jest elektroniczną formą bonu towarowego.

     6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

     7. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem clarinsbeautyspa.pl oraz w Clarins Beauty Spa. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Clarins Beauty Spa oraz na stronie internetowej clarinsbeautyspa.pl

     ©2018 ClarinsBeautySpa
     Realizacja: 68media